Obchodní podmínky

Základní ustanovení

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

LOREKO s.r.o.

IČ:  05655668

se sídlem: Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha

zapsána v OR C 268441/MSPH Městský soud v Praze

kontaktní údaje:

e-mail: hekate-web@seznam.cz

telefon: +420 723 367 480

web: www.hekate-shop.com

dále jen "prodávající", na straně jedné a kupujícími (též zákazník) na straně druhé.

 

Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen "kupující spotřebitel"), kdy kupující spotřebitel je vymezen § 419 zák. č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen "kupující podnikatel"), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti "kupujícího spotřebitele" a práva a povinnosti "kupujícího podnikatele". Pokud tyto podmínky upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako "kupující".

 

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými NOZ a z.č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

 

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými NOZ a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

 

Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej a nákup zboží v elektronickém obchodě Hekate-shop.com provozovaném na adrese www.hekate-shop.com

 

Kupující výslovně prohlašuje, že do příslušných registračních, objednávkových aj. formulářů vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno a příjmení, bydliště, firmu, sídlo, telefonní čísla, e-mail, místo doručení zboží atd.) správně a pravdivě. 

 

Čl. I. Předmět kupní smlouvy

1. závazek prodávajícího 

Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě. 

 

2. závazek kupujícího 

Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu. 

 

3. předmět koupě 

Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované co do výrobce, názvu, druhu, množství, ceny apod. v objednávce kupujícího. 

 

Čl. II. Objednávání

 

Nabízíme Vám možnost pohodlného nákupu přímo z Vašeho domova. Objednávat můžete 24 hodin denně prostřednictvím integrovaného nákupního košíku. Potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o expedování zboží budete rovněž informováni e-mailem. U některých objednávek (větší množství apod.) Vás kontaktujeme pro potvrzení objednávky telefonicky. V některých případech může být ze strany prodávajícího vyžadována platba předem zejména u produktů upravených na přání zákazníka. 

 

Políčko poznámka v nákupním košíku slouží pouze pro sdělení krátké informace pro prodávajícího např. upřesnění adresy. Poznámka neslouží pro oboustrannou komunikaci s prodávajícím a nelze nijak nárokovat zodpovězení otázky či nárokovatelného požadavku. Jakýkoliv požadavek ohledně objednávky musí být písemně potvrzen ze strany prodávajícího např. emailem či SMS.

 

Čl. III. Práva a povinnosti smluvních stran při objednání  a dodání zboží

 

1. místo a doba dodání 

Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží a ve sjednané lhůtě dodatelnosti. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávkovém formuláři a sjednanou lhůtou dodatelnosti je buď doba, na které se smluvní strany dohodly a nebo lhůta, která je uvedená u konkrétního zboží na Hekate-shop.com s tím, že tato lhůta je orientační a může být prodávajícím v odůvodněných případech překročena. 

 

2. objednávka 

Odeslaná objednávka představuje (až na výjimky uvedené v tomto odstavci) neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím (akceptační lhůta) činí v pracovních dnech max. 24 hod. počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím odeslána do Hekate-shop.com.

 

Objednávka může být zrušena (stornována) v těchto případech: 

a) po vzájemné dohodě

 

b) prodávající si vyhrazuje zrušit objednávku či její část v následujících případech:

zboží se již nevyrábí, či nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Pro případ této situace bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část či celou kupní cenu, bude mu tato částka navrácena na jeho účet či adresu v nejbližším možném termínu, nejdéle však do 14 dnů poté, co se prodávající o této skutečnosti dozvěděl.

 

3. způsob převzetí zboží oprávněnou osobou 

Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). U kupujícího podnikatele se za oprávněnou osobu považuje i osoba, která k tomu byla kupujícím podnikatelem zmocněna, když kupující podnikatel je dle § 430 NOZ z jejího jednání zavázán. Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží podle předcházející věty, považuje se zboží za doručené jeho převzetím kupujícím v době a místě určeném k vyzvednutí předávající osobou (úložní doba a místo). Úložní dobu a místo oznámí předávající osoba kupujícímu vhodným způsobem. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě. 

 

4. úložní doba, částečné plnění 

Za doručení zboží kupujícímu lze konečně považovat, v případě jeho nepřevzetí kupujícím či oprávněnou osobou, poslední den úložní lhůty určené k vyzvednutí předávající osobou. Kupující je vždy povinen převzít zboží dodané nejpozději 10 dnů po uplynutí dodací lhůty. Kupující je povinen přijmout také částečné plnění, tedy dodání pouze části předmětu koupě. Pokud se strany nedohodnou v konkrétním případě jinak, zaniká částečným plněním závazek prodávajícího dodat zbývající část předmětu koupě.

 

5. doprava 

Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře. Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou. 

  

6. Dodání zboží na Slovensko
Dodací podmínky se řídí podle zvoleného dopravce dle článku VI. VOP. Dodání na Slovensko uskutečňujeme pouze koncovým spotřebitelům. Nákupní řád, reklamace a jiné právní aspekty se řídí výhradně těmito VOP a platnými zákony ČR.


 

ČL. IV. Cena, platební podmínky, slevové kupony a jiné výhody získané pomocí slevových kuponů

1. cena předmětu koupě 

Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena v katalogu zboží prodávajícího, tato kupní cena již obsahuje DPH. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na Hekate-shop.com. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího. 

 

2. Platební podmínky

a) Dobírkou - cenu zboží a poštovného uhradíte při dodání.

b) Převodem na účet - celkovou sumu za zboží a poštovné zašlete na bankovní účet. 

c) Pomocí platební brány – zatím ne 

číslo účtu pro CZK: 123-7316610237/0100

banka: KB 

Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo Vaší objednávky v případě platby bankovním převodem. Zákazník je povinen peněžní prostředky poukázat na účet prodávajícího nejpozději 3 pracovní den.

 

3. Slevové kupony a jiné výhody získané pomocí slevových kuponů
Zákazník může v nákupním košíku uplatnit výhodu (např. dárek zdarma, sleva na produkt, sleva na službu, sleva na dopravě a jiné) - dále jen výhoda, kterou mohl získat na základě nějaké reklamní nabídky, či akce. Tato výhoda lze uplatnit v nákupním košíku v sekci "Vložit promo kód". V rámci jednoho nákupu (to jest uzavření jedné kupní smlouvy) může uplatnit pouze jednu výhodu.


Podmínky dané výhody se vždy řídí informacemi uvedené u dané výhody či do odvolání ze strany prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu s kupujícím, pokud výhoda byla využita ze strany kupujícího účelově (např. využití špatně uplatněné výhody, než pro účel, pro který byla výhoda poskytnuta jako obchodní nabídka prodávajícího, vzniklé vytvořením nestandardní objednávky ze strany zákazníka apod.) pouze pro získání osobního prospěchu ve snaze poškodit prodávajícího. Prodávající je povinen neprodleně kontaktovat kupujícího o neuzavření kupní smlouvy a zrušení objednávky.

Čl. V. Expediční a dodací lhůty a jejích příslušenství

1. Přepravní společnosti a dodací služby 

Výdejní místo Zásilkovna ČR

Doba doručení na výdejní místo společností je do 5 pracovních dnů od expedice.

Výdejní místo Zásilkovna SK

Doba doručení na výdejní místo společností je do 5 pracovních dnů od expedice.

Zásilkovna – doručení na adresu

Doba doručení GLS společností je do 5 pracovních dnů od expedice.

Zásilkovna – doručení na adresu SK

Doba doručení GLS společností je do 5 pracovních dnů od expedice. 

 

2. Termíny dodání

a) U každé položky je uvedena dostupnost zboží (Skladem, nebo vyprodáno). Doručení do 5 pracovních dnů platí pouze pro položky označeny jako: Skladem a uskutečněnou objednávku v pracovní den do 10:00 není-li uvedeno viditelně na stránkách jinak. V případě, že zboží není skladem, jsme povinni zákazníka informovat o této skutečnosti a individuálně domluvit termín dodání. 

 

b) Zákazník je emailem informován o expedici zboží. Pokud nebude zásilka doručena zákazníkovi do 5 pracovních dnů od dne expedice je zákazník povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

   

Čl. VI. Výhrada vlastnictví

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již při jejím převzetí.

 

Čl. VII.  Záruka, reklamace vad

1. Všeobecné pokyny

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti po individuální dohodě s Vámi v souladu s platným právním řádem České republiky. 

Zákazník je povinen prohlédnout zboží dodané prodávajícím bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce.

 

Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodné události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva, nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.  

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním nebo nedodržením návodu k použití.

 

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací po převzetí zboží. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. 

 

K reklamaci je nutné prokázat kupujícím zakoupení zboží na Hekate-shop.com. Zpravidla stačí kopie faktury, uvést číslo objednávky případně sdělit pouze jméno, na které byla objednávka vytvořena. Veškeré objednávky jsou evidovány v databázi Hekate-shop.com s přesným časem nákupu a jménem kupujícího.

 

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.

 

Adresa pro zaslání reklamace:


www.hekate-shop.com
LOREKO s.r.o.

Mrštíkova 399/2a

460 07, Liberec 3

 

2. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

 

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

 

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

3. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

 

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. 

 

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Náklady na vrácení zboží zpět prodejci nese kupující.

 

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

- o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

  

Na produkty upravené nebo vyrobené na přání zákazníka nelze odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

 

Čl. VIII. Přechod nebezpečí

Přechod nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od přepravce. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

 

Čl. IX.  Informace poskytované spotřebiteli na základě občanského zákoníku 

Dle ust. § 1811 odst. 2 NOZ: 

 

ad. a) LOREKO s.r.o., IČ:05655668, DIČ: CZ05655668 , Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha

 

ad b a c) Zboží, charakteristika a ceny zboží jsou u jednotlivých nabízených položek. 

 

ad d) Ceny zboží uvedené v elektronickém obchodě jsou vždy ceny pro koncového spotřebitele a bez jakýchkoliv dalších skrytých poplatků kromě nákladů na dodání. Náklady na dodání jsou v části "Nákupní košík". 

 

ad e a f) Způsob dopravy a úhrady si zákazník zvolí při nákupu v části "Nákupní košík," kde se rovněž dozví celkovou výši nákladů na dodání. Výše poštovného a balného je rovněž uvedena v obchodních podmínkách. 

 

ad g) spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění při použití prostředků komunikace na dálku. Toto právo se nevztahuje na produkty upravené na přání zákazníka.

 

Neúčtujeme žádné poplatky při použití prostředků komunikace na dálku. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Čl. X. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Vyhrazujeme si právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých připravovaných aktivitách - slevy, akce apod. 

 

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy. 

 

Přístup k osobním údajům je umožněn pouze vybraným pracovníkům prodávajícího. 

 

Registrací údajů  v systému Hekate-shop.com kupující vyslovuje souhlas s výše uvedeným účelem použití osobních údajů a potvrzuje skutečnost, že tato data byla poskytnuta dobrovolně. 

 

Čl. XI. Schválení OP ze strany kupujícího

V okamžiku, kdy kupující v systému Hekate-shop.com klikne na odkaz "ODESLAT ODJEDNÁVKU" umístěný pod formulářem objednávky, má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly tyto Obchodní podmínky řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě. 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 21.03.2021 a nahrazují veškeré obchodní podmínky vydané před tímto dnem.